Chem. Soc. Rev. Cover Image Takashi Kato, Yuki Hirai, Suguru Nakaso, and Masaya Moriyama, "Liquid-Crystalline Physical Gels" Chem. Soc. Rev., 36, 1857 (2007).
(Inside Cover)